الیاس قيامی آزاد

مدیر عامل

دكتر یحيی قيامی آزاد

دکتری مدیریت ساخت
رييس هيات مديرهمشاهده سوابق »

مهندس علی ذوالفقاری

کارشناسی ارشد رشته برق دانشگاه علم وصنعت ایران سال 1342
عضو هيات مديرهمشاهده سوابق »

مهندس مجتبی رضايی

کارشناسی ارشد رشته مکانیک دانشگاه تهران سال 1343
عضو هیئت مدیرهمشاهده سوابق »

مهندس منوچهر جعفری

کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه تهران سال 1351
عضو هيات مديرهمشاهده سوابق »

مهندس طاهره عباسی

کارشناسی نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی سال 1363
عضو هيات مديرهمشاهده سوابق »

مهندس جلیل نور سلطان

کارشناسی رشته عمران از دانشگاه تبریز سال 1370
عضو هیئت مدیرهمشاهده سوابق »

مهندس فاروق رحمانی

کارشناسی برق از دانشگاه علم و صنعت ایران سال 1370
عضو هيات مديرهمشاهده سوابق »

مهندس عبدالحسين رحمانی

کارشناسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی سال 1372
عضو هيات مديرهمشاهده سوابق »