مهندس فاروق رحمانی

عضو هيات مديره
farough-rahmani

– فارغ التحصیل کارشناسی برق از دانشگاه علم و صنعت ایران سال 1370
– عضو هيات مديره مهندسان مشاور بنیان