مهندس مجتبی رضايی

عضو هیئت مدیره
rezari

– فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مکانیک دانشگاه تهران سال 43
– عضو هیئت مدیره مهندسان مشاور بنیان