مهندس صمد فغفوری

samad-faghfori

– کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه فردوسی مشهد سال 1369