مهندس قاسم شیری

ghasem-shiri

– کارشناسی تاسیسات برقی از دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب سال 1384