شرکت مهندسان مشاور بنیان به عنوان یکی از شرکت های دانش بنیان در ایران که توانسته است موفقیت های چشم گیری کسب کند.در تاریخ 15 آذر ماه 1395 انجمن صنفی مدیران مراکز دانش بنیان پروانه افتخاری عضویت خود را به مهندسان مشاور بنیان اعطا کرد.