این کتاب که نوشته مهندس مجتبی رضایی عضو هیئت مدیره مهندسان مشاور بنیان می باشد با همکاری جامعه ایمن کشور ، کارگروه پیشگیری از مرگ های خاموش ناشی از گاز CO ، کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان و کارشناسان محترم دادگستری نوشته شده است ، کتابی مناسب برای رعایت اصول آسانسور و پیاده سازی ایمن آن می باشد که بیش از 50 سال سابقه را در خود گنجانده است.

امید است با خواندن این کتاب توسط مهندسان، ساختمان هایی ایمن تر داشته باشیم.

book-1 book-2 book-3 book-4